หน้าแรก

ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร

ดูข้อมูล

ข้อมูลสถิติรายวัน

ดูข้อมูล

สถานีโทรมาตร

ดูข้อมูล

ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ

ดูข้อมูล

สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม

ตั้งอยู่ อาคารห้องทดลองปฎิบัติการ ที่ พร.29
สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โทรศัพท์ : 0-5452-3477
เว็ปไซต์ : www.forestclimate.info
อีเมล์ : telemetering.system@gmail.com