ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร

ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณฝน และระดับน้ำ จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 33 สถานี
ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำยม ในรูปแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real Time)