ข้อมูลสถิติรายวัน

สรุปข้อมูลสถิติรายวัน ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณฝน และระดับน้ำ จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 33 สถานี
ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำยม

*** สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและซ่อมบำรุง ทำให้การรับส่งข้อมูลอาจจะมีปัญหาในบางสถานี ***