ติดต่อเรา

สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม

ตั้งอยู่  อาคารห้องทดลองปฎิบัติการ ที่ พร.29
สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โทรศัพท์ : 0-5452-3477
เว็ปไซต์ : www.forestclimate.info
อีเมล์ : telemetering.system@gmail.com