นโยบายผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
๓. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 – 2564