บุคลากร

บุคลากรประจำสำนักงาน

สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม
ประกอบไปด้วย ข้าราชการ 1 คน
พนักงานราชการ 1 คน และพนักงานจ้างเหมา 4 คน

นายเชาวฤทธิ์  รอบรู้ หัวหน้าสถานีศึกษาฯ
นางสาวพิมพ์นิภา ธีรวงศ์ประภากุล พนักงานราชการ
นายจิรวัฒน์ ศรีภิรมย์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นางสาวกรรธิชา แขนสูงเนิน เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
นางสาวขวัญชนก ไชยา เจ้าหน้าที่การเงิน
นายอำนวย จันตะหล้า เจ้าหน้าที่สารสนเทศ