สถานีโทรมาตร

ข้อมูลสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 33 สถานี ในสังกัดสถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม